Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Regulamin biblioteki

Zasady ogólne

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.
  2. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz picia i spożywania posiłków.
  3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki uczeń zobowiązany jest odkupić taką samą,
  4. względnie ofiarować w zamian inną książkę, uznaną przez nauczyciela bibliotekarza za równowartościową.
  5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o zbiory.
  6. Wszystkie książki wypożyczone z biblioteki należy zwrócić do dnia 10 czerwca każdego roku szkolnego.

Zasady dotyczące wypożyczeń

  1. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.
  2. Jeżeli uczeń potrzebuje więcej czasu na korzystanie z danej książki, zobowiązany jest przedłużyć termin u nauczyciela bibliotekarza.
  3. Za nieprzestrzeganie terminu zwrotu książek, będzie naliczana ustalona kara pieniężna za kolejny dzień, w którym czynna jest biblioteka.
  4. Nieobecność ucznia w szkole z powodu długotrwałej choroby, upoważnia do przedłużenia terminu zwrotu książki. Za dni nieobecności ucznia w szkole nie będzie naliczana kara pieniężna.