Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Regulamin jadalni szkolnej - rok szkolny 2018/2019

Postanowienia ogólne

 1. Jadalnia jest miejscem spożywania posiłków przywożonych przez ............. Firma została wyłoniona w trybie ogłoszenia zamówienia na usługi społeczne.
 2. Jadalnia zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 3. Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej.
 4. Grafik wydawania obiadów ustalany jest raz na rok i ułożony jest zgodnie z obowiązującym planem lekcji w danym roku szkolnym.
 5. Informacja o wysokości opłat za posiłki za poszczególny miesiąc umieszczana jest regularnie na tablicy informacyjnej przy jadalni szkolnej.
 6. Podczas każdej przerwy obiadowej w jadalni dyżuruje nauczyciel.
 7. Obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest pilnowanie porządku w jadalni oraz, w razie takiej potrzeby, pomoc lub ułatwienie pracy osobie wydającej obiady.
 8. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach jadalni osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 9. Z posiłków można korzystać wyłącznie w jadalni.

Uprawnienia do korzystania z jadalni szkolnej

 1. Do korzystania z posiłków w jadalni szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne;
 • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS, GOPS oraz inni sponsorzy;
 • pracownicy zatrudnieni w szkole.
 1. Posiłki wydawane są podczas 2 przerw obiadowych, między 11.30 a 13.00 wg grafiku wywieszonego na tablicy informacyjnej przy jadalni szkolnej.
 • 30 – 11.55 – I przerwa obiadowa / 10.15 – 10.35 przy lekcjach skróconych
 • 40 – 13.05 – II przerwa obiadowa / 11.05 – 11.25 przy lekcjach skróconych
 1. Uczniowie danej klasy korzystają z jadalni tylko na jednej przerwie, tej do której są przyporządkowani wg grafiku.
 2. Ewentualne jednorazowe zmiany w organizacji pracy jadalni szkolnej podyktowane są wyjątkowymi okolicznościami związanymi z organizacją dnia pracy szkoły.

Opłaty za wyżywienie

 1. Opłatę za obiady należy uiszczać do 10 dnia następnego miesiąca żywieniowego.
 2. Wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły. Kwota przelewu musi być zgodna (co do grosza) z kwotą podaną na wykazie przygotowanym przez intendenta szkolnego.
 3. Brak terminowej (zaksięgowanie w 13. dniu miesiąca) wpłaty powoduje wykreślenie dziecka z obiadów, przy czym wykreślenie nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności za posiłki zrealizowane do dnia wykreślenia.
 4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole /wycieczki, zawody, nieobecności spowodowane chorobą/ należy zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia telefonicznie pod numerem 515 725 815, lub dnia poprzedniego bezpośrednio u intendenta w szkole.
 5. Nieodwołana nieobecność ucznia nie jest podstawą do odliczenia kwoty za wyżywienie.
 6. Rezygnacje z korzystania z jadalni szkolnej należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia opłaconego miesiąca żywieniowego

Zasady zachowania w jadalni szkolnej

 1. Uczniowie korzystający z jadalni zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich w szatni, a tornistrów przed stołówką.
 2. Podczas pobytu w jadalni uczniowie zachowują się kulturalnie.
 3. Po spożytym posiłku brudne naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone miejsce, ewentualne resztki wyrzucić do przygotowanego w tym celu pojemnika.
 4. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości.
 5. Na tablicy ogłoszeń przy jadalni wywieszony jest aktualny jadłospis na cały tydzień.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.