Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Regulamin jadalni szkolnej - rok szkolny 2017/2018

 1. Jadalnia jest miejscem spożywania posiłków przywożonych przez firmę cateringową „Usługi Gastronomiczno- Turystyczne Romana Woźnica, ”. Firma została wyłonioną w trybie ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne .
 2. Do korzystania z posiłków w jadalni szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne;
 • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS, GOPS oraz inni sponsorzy;
 1. pracownicy zatrudnieni w szkole;
 2. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 13.00  wg grafiku/załącznik nr 1 do regulaminu;  
 • godzina: 11.30 – 11.55 – I przerwa obiadowa
 • godzina: 12.40 – 13.05 – II przerwa obiadowa 
 1. Opłatę za obiady należy uiszczać do 10 dnia  następnego miesiąca żywieniowego. Wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły. Kwota przelewu musi być zgodna z kwotą podaną przez intendenta szkolnego.
 2. Brak terminowej wpłaty powoduje wykreślenie dziecka z obiadów, przy czym wykreślenie nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności za posiłki zrealizowane do dnia wykreślenia.
 3. Informacje dotyczące kwot na dany miesiąc umieszczone będą na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy jadalni szkolnej jak i na stronie internetowej szkoły.
 4. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach jadalni osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 5. Z posiłków można korzystać wyłącznie w jadalni.
 6. W przypadku planowanej nieobecności w szkole / wycieczki, innej nieobecnościnależy zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny  danego dnia telefonicznie pod numerem 515 725 815, lub dnia poprzedniego u intendenta w godzinach .
 7. Rezygnacje z korzystania z jadalni szkolnej należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia opłaconego miesiąca żywieniowego
 8. Uczniowie korzystający z jadalni zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szafkach, tornistrów przed stołówką.
 9.  Podczas pobytu w jadalni uczniowie zachowują się kulturalnie.
 10.  Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 11.  Na tablicy ogłoszeń przy jadalni wywieszony jest aktualny jadłospis na cały tydzień.
 12.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.                             

Intendent szkolny